Lover og regler

Lover og regler for alle elektriske anlegg gjelder for private, bedrifter og organisasjoner Eier og bruker av anlegg skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom. Hele loven kan lastes ned her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060

Private
Rælingen El Installasjon kan utfører en el kontroll i Deres bolig. Denne vil eventuelt avdekke feil og mangler ved det elektriske anlegget. Vi vil utarbeide en rapport etter utført kontroll hvor vi sammen med kunden går igjennom eventuelle avvik. Vi vil komme med noen anbefalinger og forslag til forbedringer, og eventuelt påpeke farlige situasjoner i installasjonen. Det viktigste er at du som kunde har et driftssikkert anlegg, som til en hver tid ikke medfører fare for liv/helse eller eiendom. Du som eier har til en hver tid ansvaret for den elektriske installasjonen i boligen. I enkelte tilfeller vil noen forsikringsselskap gi bonus ved denne typen kontroll, og i andre tilfeller en avkortning på forsikringen ved brudd på gjeldene regelverk ved skade eller brann.

Bedrifter/organisasjoner:
Det samme som er nevnt over gjelder også for bedrifter/organisasjoner, men i tillegg kommer plikten med et oppgående, og systematisk internkontroll.(Hms) Plikten til å innføre og utøve internkontroll. Med dette menes virksomhetens ledelse/eier. Hvem, eller hvilke funksjoner dette kan være, varierer etter hvordan virksomheten er organisert. Selv om internkontroll må utøves på alle nivåer i virksomheten, tilligger hovedansvaret for å sette i gang arbeidet («innføre» internkontroll) og å holde det i gang («utøve» internkontroll) det øverste nivået i virksomheten. Paragrafen presiserer imidlertid at plikten til å innføre og å utøve internkontroll skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg, verneombud og/eller tillitsvalgte der dette finnes. Etter loven plikter eiere og ha et internkontrollsystem som fungerer. Det medfører at dere må dokumentere skriftlig hvordan dette er organisert. Rælingen El Installasjon har følgende løsningsforslag.

Rælingen El Installasjon lager en årlig avtale med Deres firma/organisasjon som dekker forskriftene mål og betydninger.

Kontrollen består av følgende punkter:

  • Visuell kontroll (vi sjekker alt av Elektriske installasjon/komponenter visuelt/inspeksjon)
  • Målerkontroll hvor vi måler Isolasjonsmotstand, kontinuitet, automatiskutkobling og andre relevante målinger.
  • Ved første kontroll vil vi legge vekt på hvordan jordingsanlegget sin tilstand. Her er det mage eldre bygninger som har stått i mange år og hvor jordelektroden ikke er god nok
  • Vi utarbeider er rapport etter kontrollen, og hvor vi sammen går igjennom eventuelle avvik. Erfaringsmessig vil vi avdekke avvik (spesielt første gangen). Vi vil komme med noen anbefalinger i rapporten til forbedringer av anlegget. Videre vil vi ta tak i problemer hvor fare for liv og helse står i fokus. .

Loven stiller krav til dokumentasjon av elektriske installasjoner og oppbevaring.

Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegge,  sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav. Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i kapittel V. Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav. Erklæring om samsvar og dokumentasjon skal overleveres eier av anlegget. Dersom det har vært nødvendig å ta spesielle forholdsregler i anlegget for å oppfylle kravene om elektromagnetisk kompatibilitet, skal den som prosjekterer eller utfører anlegget å utarbeide instruksjon for bruk og vedlikehold av disse tiltakene. Oppbevaring av dokumentasjon Eier av anlegg skal til enhver tid oppbevare erklæring om samsvar og oppdatert dokumentasjon som angitt. Enhver bedrift er også pålagt å utstede samsvarserklæring, og oppbevare kopi av erklæringen i minst fem år regnet fra den dag erklæringen om samsvar er datert.